Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Shinerzz is een bedrijf dat zich richt op verkopen van research chemicals aan bedrijven
  en consumenten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon
  of rechtspersoon die gebruikt maakt van de Diensten van Shinerzz en Shinerzz de
  opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de
  rechtsbetrekking tussen Shinerzz en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Shinerzz
  en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten,
  onder andere inhoudende het verkopen van research chemicals, alsmede alle
  andere door Shinerzz ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke
  aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen
  werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website shinerzz.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Shinerzz
  gesloten Overeenkomsten waarbij Shinerzz diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
  schriftelijk met Shinerzz overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde
  opdrachten van Klant.
 5. Shinerzz behoudt zich te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de nieuwe Algemene Voorwaarden direct op de Website te publiceren.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alleaanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
  anders aangegeven.
 2. Klant kan bestellingen doen op de webshop. De overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 3. Als Shinerzz een bevestiging van de bestelling naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke
  verschrijvingen. Shinerzz kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant
  redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een
  kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een opdracht door klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
  behoeft schriftelijke aanvaarding door Shinerzz.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Shinerzz zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Shinerzz heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Shinerzz de nodige zorgvuldigheid in acht nemen
  en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant
  redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van
  het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Shinerzz worden doorbelast aan Klant.   
 4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Shinerzz aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
  deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Shinerzz
  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
  gegevens niet tijdig aan Shinerzz zijn verstrekt, heeft Shinerzz het recht de
  uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
  voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de
  Klant in rekening te brengen.
 5. De klant draagt er zorg voor dat Shinerzz zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan
  verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij
  gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een termijn waaraan rechten ontleend kunnen worden. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Shinerzz hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Shinerzz dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te gevenaan de overeenkomst.
 7. Shinerzz behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren. Dit kan onder meer in
  geval er problemen zijn met de betaling, levering of voorraad. Tevens geldt dit
  indien de Klant de minimale leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
  uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen
  Shinerzz en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
  Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
  wanprestatie van Shinerzz op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst
  op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Shinerzz en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of
  gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging
  geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse
opzegging van de Overeenkomst

 1. Shinerzz is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Shinerzz goede grond heeft te
  vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Shinerzz bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
  deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Shinerzz gerechtigd de
  Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige
  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
  schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de
  bestelling is mogelijk, tot uiterlijk 18.00 op de dag van bestelling.
 2. Annulering kan niet meer geschieden indien veertien dagen na de bestelling zijn
  verstreken.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders
  vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij
  anders vermeld.
 3. Shinerzz heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
  herstellen.
 4. Betaling geschiedt via iDEAL, Bitcoin of bankoverschrijving bij het plaatsen van de bestelling in de webshop. 
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte
  betaalgegevens onverwijld aan Shinerzz mede te delen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
  Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling
  is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over
  het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in
  verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Shinerzz besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer
  niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast
  de verschuldigde hoofdsom en de rente, tevens gehouden alle in redelijkheid
  gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De
  vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt
  vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

 1. Tenzij in correspondentie met Shinerzz anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Nederland. Voor verzending geldt een minimale orderwaarde van vijfentwintig euro.
 2. In het geval dat een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 3. Shinerzz bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Shinerzz kan ervoor kiezen
  om de producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via
  PostNL of een andere postbezorger.
 4. De kosten van verzending komen voor rekening van de klant. Uitzondering hierop geldt natuurlijk de acties met gratis verzending die Shinerzz als zodanig presenteert. 
 5. De levertermijn van Shinerzz is afhankelijk van de bestelling en bedraagt 1-2
  werkdagen. Op zondag en maandag wordt er niet bezorgd. Op beloofde levertermijn kan de klant geen rechten ontlenen aan een garantie van termijn.
 6. Indien er sprake is van vertraging in de levering, wordt van de klant verwacht 
  Shinerzz op de hoogte te stellen via info@shinerzz.nl of via Whatsapp/Signal: 0619 67 3371. In dat geval kan Shinerzz uitzoeken wat reden van de vertraging is.

Artikel 10 Retournering

 1. Indien klant een bestelling heeft gedaan en heeft betaald, op uitzondering van het in artikel 10.6 beschreven beschermingsclausule, kunnen Producten geretourneerd worden binnen veertien dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele bedrag betaald door de klant na aftrek van de bezorgkosten wordt binnen veertien  dagen na ontvangst van de bestelling teruggestort op een IBAN/eWallet naar keuze.. 
 2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien klant kan bewijzen dat
  bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet zelf door de klant is
  veroorzaakt.
 3. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het
  ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, dient de
  sealing of verpakking voor uw eigen veiligheid ongeopend te zijn.
 4. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van
  retournering komen voor rekening van Klant.
 5. Klant is gehouden het een bewijs van verzending te bewaren en te tonen indien dit
  door Shinerzz wordt opgevraagd.
 6. Als uitzondering van Artikel 10.1 Retourning behoren de test samples (tot 5 gram toaal bestelling) voor beginners. Test hoeveelheden zijn niet te retourneren bij bevestiging van de klant van ontvangst vanwege de bezorgkosten en om Shinerzz te beschermen tegen misbruik van het systeem. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
  gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Shinerzz is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde
  bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens
  heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9.4 kan slechts bij benadering worden
  opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Shinerzz nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
 3. Shinerzz is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde
  derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Shinerzz, verleent de Klant de
  bevoegdheid aan Shinerzz om, als een door Shinerzz ingeschakelde derde zijn
  aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de
  Klant te aanvaarden.
 4. Shinerzz is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
  begrepen gevolgschade.
 5. Shinerzz is niet aansprakelijk voor eventuele spelfouten op de Website.
 6. Shinerzz is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
  verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt
  wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 7. De klant vrijwaart Shinerzz voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die
  verband houden met de Diensten of verkochte producten.
 8. De producten van Shinerzz zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor consumptie of
  gebruik op enige andere manier dan voor onderzoeksdoeleinden. De producten
  mogen nooit gebruikt worden in combinatie met alcohol, drugs of andere
  verdovende middelen. Shinerzz is niet aansprakelijk indien Klant de producten
  op een andere manier gebruikt en hierdoor schade ontstaat.
 9. Indien Shinerzz aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn
  voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of
  geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Shinerzz met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Shinerzz is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte
  en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan
  wel indien Shinerzz niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het
  door Klant betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet
  indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Shinerzz.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet
  niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of
  toedoen van Shinerzz, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de
  Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet
  beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Shinerzz
  zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en
  energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Shinerzz,
  brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse
  onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
  overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de
  Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk
  geval zal Shinerzz overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen,
  met daarop in mindering gebracht alle kosten die Shinerzz heeft gemaakt met
  betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen
  een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij
  behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
  overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in
  acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien
  (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Shinerzz te worden
  gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel
  onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie
  geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk
  te worden gemeld bij Shinerzz overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens
  waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn,
  geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze
  slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden
  in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen
  als zodanig zijn aangeduid. Shinerzz kan hieraan niet worden gehouden indien de
  verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een
  rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering
  van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Shinerzz behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Hieronder valt onder meer de merknaam, het logo, het concept en het ontwerp van Shinerzz. Alle plaatjes en andere grafische vormgevingen die worden
  gebruikt op de Website behoren tot het intellectueel eigendom van Shinerzz.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling
  aan Shinerzz van gegevens. Klant zal Shinerzz vrijwaren tegen elke actie die
  gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken,
  bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Shinerzz verwijst naar de Disclaimer als vermeldt op de Website.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. In het geval dat een klant een klacht heeft dient de klant dit schriftelijk te zenden aan info@shinerzz.nl onder vermelding van de naam waarop de bestelling of adres is gedaan. of via WhatsApp op 06 1967 3371.
 2. Klachten worden indien artikel 16.1 wordt behartigd altijd behandeld en Shinerzz doet haar uiterste best om klanten te behandelen en tot een oplossing te komen.

Artikel 17 Recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Shinerzz en haar klant is Nederlands recht van
  toepassing.

Geef een reactie